maandag 14 maart 2016

Presessie CEDAW: informele meeting NGO’ s - Zwitserland

Het enige andere land waarvan NGO’ s aanwezig waren was Zwitserland. Daarvan spraken maar liefst zes NGO’ s die dan ook elk maar twee minuten spreektijd hadden gekregen. Verschillende internationale coalities kwamen aan het woord. Het Tax Justice Network dat samenwerkt met o.a het Centre for Economic and Social Rights bekritiseerde Zwitserlands status van financiële vrijhaven. Belastingontduiking in andere landen heeft impact op de rechten van vrouwen in die landen. Een andere internationale coalitie vroeg aandacht voor de rol van een aantal Zwitserse multinationale bedrijven bij mensenrechtenschendingen in andere landen – bijvoorbeeld de drinkwatervervuiling door mijnbouw in Colombia. Een Zwitserse coalitie stelde, net als wij, de problematiek van vluchtelingen vrouwen aan de orde, waarbij eveneens gewezen werd op het negeren van Algemene Aanbeveling 32 van het CEDAW-Comitee over de gender gerelateerde dimensies van vluchtelingenstatus, asiel, nationaliteit en statenloosheid van vrouwen. Het Zwitserse Transgender Netwerk had meegewerkt aan de schaduwrapportage van de NGO Coördinatie Post Beijing Zwitserland, maar ook zelf een eigen schaduwrapport ingeleverd. Na afloop vertelde de spreker erg blij te zijn geweest met de aanbeveling in de vorige Concluding Observations aangaande Nederland (2010) waarin CEDAW de verplichte sterilisatie van transgenders bekritiseerde. Met dank aan de lobby van Linda Mans, namens de Nederlandse NGO’s toendertijd. In Nederland is die verplichte sterilisatie inmiddels uit de wet, maar in Zwitserland nog niet. Op CEDAW’s website zijn de schaduwrapportages voor de presessie per land beschikbaar. Leontine Bijleveld

Presessie CEDAW: informele meeting NGOs en NHRI (vervolg)

Op het vliegveld kwam het er niet van en in Nederland gekomen zorgden persoonlijke omstandigheden voor vertraging in het afmaken van dit verslag. De vraag over huishoudelijk personeel had het niet betalen van belasting als insteek: huishoudelijk personeel opereert in een grijze zone - hoe het Netwerk daar tegen aan keek. In het antwoord benadrukte ik dat de regering zelf deze grijze zone creëert door huishoudelijk personeel de rechten te ontzeggen die alle andere werknemers wel hebben, hetgeen strijdig is met het Vrouwenverdrag. Dat de regering weigert CEDAW’s aanbeveling uit te voeren en dat het Netwerk, net als het College, hoopt dat de werkgroep hierover vragen zal stellen. Een aanvullende vraag betrof het ratificeren van ILO Verdrag 189 Decent work for Domestic Workers. Mijn antwoord luidde dat Nederland dit verdrag niet wil ratificeren en gezien de huidige stand van wetgeving ook niet kan ratificeren, omder andere omdat huishoudelijk personeel geen sociale zekerheidsrechten hebben. Dat de NGO's vinden dat als huishoudelijk personeel gelijke rechten krijgen het ILO Verdrag geratificeerd moet. Wat betreft sekswerkers luidde de vraag of die wel belasting betalen na de ‘decriminalising’. Ik heb uitgelegd dat het misverstand is dat sekswerk zelf ooit strafbaar was. Dat met de afschaffing van het bordeelverbod te weinig aandacht is besteed aan de ‘empowerment’ van sekswerkers, die wel belasting betalen. Dat ook hier een kaalslag had plaatsgevonden door de bezuinigingen op de organisaties die zich juist sterk maakten voor het verbeteren van de positie van sekswerkers. Dat de mensenrechten van sekswerkers in het gedrang komen als de plannen van de regering worden uitgevoerd en dat het Netwerk hoopt dat dit aan de orde komt in de List of Issues & Questions. Leontine Bijleveld foto: Ineke Boerefijn (CRM)

maandag 7 maart 2016

Het Palais des Nations Genève

Presessie CEDAW: informele meeting NGOs en NHRI (1)

Nederland Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag mocht het spits afbijten in de informele bijeenkomst van de presessie werkgroep van CEDAW – vandaag 7 maart 2016. In volgorde namen Leontine Bijleveld, Petra Snelders en Hellen Felter elk een deel van het Oral Statement voor hun rekening. Zij hadden samen met Marjan Wijers de tekst opgesteld na de voorbereidende bijeenkomst van 26 februari waarop de ondertekenende organisaties de prioriteiten vaststelden. Een heel aantal onderwerpen kon vervolgens onder de kopjes Status van CEDAW, Verplichting Stereotypen te bestrijden en Armoede en Inkomen aangestipt worden. Het Netwerk besteedde ook aandacht aan de schaduwrapportages van de Women’s Major Group en van SEDA (Curaçao). De presentatie van het College voor de Rechten van de Mens, vertegenwoordigd door collegelid Kathalijne Buitenweg en coördinerend beleidsadviseur Ineke Boerefijn, vormde later in de bijeenkomst een mooie aanvulling op die van het Netwerk. Ook bij het beantwoorden van de vragen vulden het CRM en het Netwerk elkaar goed aan. Dalia Leinarte uit Litouwen, rapporteur voor Nederland, stelde de meeste vragen. ‘De neoliberale shift van het Nederlandse regeringsbeleid in aanmerking genomen: wat is de beste strategie om de onderliggende stereotypen, zoals bij de verschuivingen naar de informele zorg, het beste aan te pakken?’ Kathalijne Buitenweg benadrukte in haar antwoord dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn, maar dat de erkenning dat het structurele en niet individuele problemen zijn in ieder geval noodzakelijk is. Op briljante wijze slaagde ze er in dit met een voorbeeld over haar feministische moeder, zichzelf en haar dochter tastbaar te maken. Leontine vulde, na een tip van Petra, nog aan dat structurele financiering van (zmv) vrouwenrechten organisaties noodzakelijk is voor aanpak van diepgewortelde stereotypen. Die neoliberale shift de afgelopen twaalf jaar is gepaard gegaan met grote bezuinigingen waardoor veel knowhow aangaande vrouwenrechten verloren is gegaan. Het Comité onderstreept immers zelf altijd de cruciale rol van NGO’s voor de implementatie van het Vrouwenverdrag. Een andere vraag van mw. Leinarte betrof: over wat voor speciale groepen en intersectie van vormen van discriminatie zou de regering nader bevraagd moeten worden? Antwoord van Hellen: zwarte en migranten vrouwen, etnische minderheden, oudere vrouwen, vrouwen met een handicap. Andere vragen betroffen huishoudelijk personeel en sekswerkers. Daarover zullen we vertellen als we op het vliegveld zijn.Dan hopen we ook de foto's van Ineke Boerefijn te publiceren. Leontine Bijleveld in samenspraak met Petra Snelders