maandag 14 maart 2016

Presessie CEDAW: informele meeting NGOs en NHRI (vervolg)

Op het vliegveld kwam het er niet van en in Nederland gekomen zorgden persoonlijke omstandigheden voor vertraging in het afmaken van dit verslag. De vraag over huishoudelijk personeel had het niet betalen van belasting als insteek: huishoudelijk personeel opereert in een grijze zone - hoe het Netwerk daar tegen aan keek. In het antwoord benadrukte ik dat de regering zelf deze grijze zone creëert door huishoudelijk personeel de rechten te ontzeggen die alle andere werknemers wel hebben, hetgeen strijdig is met het Vrouwenverdrag. Dat de regering weigert CEDAW’s aanbeveling uit te voeren en dat het Netwerk, net als het College, hoopt dat de werkgroep hierover vragen zal stellen. Een aanvullende vraag betrof het ratificeren van ILO Verdrag 189 Decent work for Domestic Workers. Mijn antwoord luidde dat Nederland dit verdrag niet wil ratificeren en gezien de huidige stand van wetgeving ook niet kan ratificeren, omder andere omdat huishoudelijk personeel geen sociale zekerheidsrechten hebben. Dat de NGO's vinden dat als huishoudelijk personeel gelijke rechten krijgen het ILO Verdrag geratificeerd moet. Wat betreft sekswerkers luidde de vraag of die wel belasting betalen na de ‘decriminalising’. Ik heb uitgelegd dat het misverstand is dat sekswerk zelf ooit strafbaar was. Dat met de afschaffing van het bordeelverbod te weinig aandacht is besteed aan de ‘empowerment’ van sekswerkers, die wel belasting betalen. Dat ook hier een kaalslag had plaatsgevonden door de bezuinigingen op de organisaties die zich juist sterk maakten voor het verbeteren van de positie van sekswerkers. Dat de mensenrechten van sekswerkers in het gedrang komen als de plannen van de regering worden uitgevoerd en dat het Netwerk hoopt dat dit aan de orde komt in de List of Issues & Questions. Leontine Bijleveld foto: Ineke Boerefijn (CRM)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten